Вимоги сучасності до виставкового простору: норвезький досвід

Випуск вісника: 
Сторінки: 
23-30
Анотація: 

Музейний та виставковий простір, як цілісні категорії еволюції дизайну, є рухливими та залежними від потреб часу. Тож, предметом даного дослідження є сума вимог, які ставить час перед виставковим простором. Бо залучення людини у цей простір є найголовнішим критерієм його якості та життєдайності. Презентація історичного та культурного спадку, що є нагальною потребою цивілізованого світу, послідовно та ретельно відпрацьовується у Норвегії. Ця країна має досить цікавий досвід у цьому питанні.

Тож враховуючи рух України у спільний європей­ський простір, це має бути слушним для вітчизня­ного наукового та музейного кола. Метою дослі­дження є аналіз напрацювань у сфері виставкового простору Норвегії. Цей простір, виходячи із осо­бливостей історичних обставин, складається, пе­реважно, з музеїв краєзнавчих, археологічних та промислових. Також робота художніх музеїв у організації виставкових просторів заслуговує на увагу та вивчення. Робота для глядача та робота з глядачем розуміється як найголовніша стратегічна роль музеїв. Тоді як тактикою державної політики у цьому напрямку є активна робота з місцевими музеями і через них вже вихід у загальнодержав­ний музейний простір. І це дає можливість озна­йомлення норвежців у різних куточках країни з найцікавішими музейними проектами. Залучення креативної методики, новітніх технологій та по­слідовна фахова робота з дизайном виставкового середовища, мають тут певну традицію та про­пoнують високі критерії якості. Методологічна база дослідження спирається на аналітичний та системний підходи викладу матеріалу. Кроскуль­турний метод дослідження дає змогу для прове­дення певних порівняльних характеристик.

Наукова новизна запропонованого матеріалу обумовлена залученням масиву теоретичного та практичного досвіду Норвегії у питанні динаміки розвитку та варіативності виставкового простору. Цей матеріал вперше вводиться у науковий обіг в Україні. Результатом дослідження є комплексна картина сучасного виставкового простору Нор­вегії, яка базується на низці конкретних прикладів. Досягнуті результати можуть стати плідним під­ґрунтям для переосмислення роботи з виставко­вим простором в Україні та наповнення його креа­тивними ідеями, що здобудуть гідну реалізацію.

УДК: 
72/75:910.4
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бойчук О. Пространство дизайну. Харьков: Новое слово, 2013. 367 с.

2. Даниленко В. Дизайн. Харків : Видавництво ХДАДМ, 2003. 320 с.

3. Лоренц Я., Сколник Л., Бергер К. Дизайн выставок: практическое руководство. Москва: АСТ, 2008. 256 с.

4. Музей сучасного мистецтва Аструп Ферн­лей. U RL: h ttps://www.afmuseet.no ( дата з вернен­ня: 23.02.2021)

5. Норріс Л., Тісдейл Р. Креативність у музей­ній практиці. Київ: Музейний простір. 2017. 192с.

6. Прейс музей. URL : https://www.preusmuseum. no (дата звернення: 23.02.2021)

7. Сом-Сердюкова О. Сучасний музей України: зміст – форма. Магістеріум: науковий збірник На­ціонального університету «Києво-Могилянська ака­демія». Культурологія. 2005. Вип. 19. С. 51–54.

8. Тобелем Ж.-М. Нова епоха музеїв. Київ : Му­зейний простір, 2018. 320 с.

9. Художній музей Cтавангера. URL : http:// stavangerkunstmuseum.no (дата звернення: 23.02.2021)

10. Яковець І. Художній музей ХХІ століття. – Черкаси: Видавець Вовчок Ольга, 2016. 464 с.

11. Aarseth E.-T., Kjøs P.Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Oslo, 2019. 64 s.

12. Eriksen A. Museum. En kulturhistorie. Oslo: Pax Forlag, 2009. 250 s.

13. MUNCHMUSEET. Prorgamm 2015–2019. Oslo. 60 s.

14. MUST – Museum Stavanger. Programm 2016– 2019. Stavanger.

15. Norsk Oljemuseum. Et Petrorama. Stavanger, 2000. 50 s.

16. Rounds, J. Strategies for the Curiosity-Driven Museum Visitor. Curator: The Museum Journal. 2004. Vol. 47. N 4. P. 389–412.