Концепції мультимедійного дизайну у міському середовищі

Випуск вісника: 
Сторінки: 
78-84
Анотація: 

Розглянуто особливості використання засобів мультимедійного дизайну у створенні місь­кого середовища. Виявлено особливості, завдяки яким мультмедійність допомагає створювати більш комфортні простори для людини. Стаття висвітлює досить нове явище в сучасному міському дизайні – інтерактивні об'єкти та сформоване ними інтерактивне предметно-просторове середовище. Виявлено місце інтерактивності як відповіді на запити, що форму­ються людиною до оточуючого її міського простору. Мета дослідження полягає у визначенні та аналізі можливостей мультимедійного дизайну у створенні інтерактивного міського середовища та особли­востей такого симбіозу. Методологія дослідження полягає в застосуванні методу екстраполяції, що був використаний для переосмислення і оцінки значення інтерактивності в дизайні сучасних об’єктів місько­го середовища. При розгляді специфіки організації подібних об’єктів використовувався метод абстра­гування, що передбачає відволікання від конкретики даного процесу та зосередження на особливостях прояву інтерактивних об'єктів міського середовища. Наукова новизна роботи полягає в розширенні та поглибленні уявлень щодо формування об’єктів місь­кого середовища із залученням сучасних концепцій мультимедійного дизайну. Результати дослідження. У статті проаналізовано елементи міського середо­вища та перспективи використання у них технологій мультимедійності. З’ясовано, що на сьогоднішній день як приватні компанії, так і державні розроб­ники міських просторів все частіше звертаються до інтерактивності як до засобу виразності та способу відмінності від конкурентів у своїх виробах. На ос­нові проаналізованих даних з’ясовано, що сучасне проектування міських просторів не обмежується традиційними засобами, а долучає до них елементи взаємодії із оточуючим середовищем та/або з лю­диною. Подібний підхід дозволяє створювати більш дружнє та прихильне до людини середовище.

УДК: 
7.02:77.0
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Вотинов М. А. Реновация и гуманизация общественных пространств в городской сре­де : монографія. Харьков : ХНУГХ, 2015. 153 с.

2. Вотинов М. А., Смірнова О. В. Інновацій­ні прийоми формування інтерактивних буді­вель і споруд у міському середовищі : моно­графія. Харьков : ХНУМГ, 2019. 112 с.

3. Гафурова Н., Чурилова Е. Педагоги­ческое применение мультимедиа средств: учебное пособие. Новосибирск: СФУ, 2015. 204 с.

4. Деникин А. А. Мультимедиа и искусство: от мифов к реалиям. Художественная культу­ра. 2013. №6. URL: http://artculturestudies.sias. ru/ 2014-3/yazyki/843.html#4 (дата звернення: 06.09.2021).

5. Завгородня О. С., Пушкар О. І. Мульти­медійне видавництво : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 204 с.

6. Краснянский М. Н. Основы педагогиче­ского дизайна и создания мультимедийных обучающих аудио/видео материалов: учебное пособие. Тамбов: Прогресс, 2009. 250 с.

7. Крижановская Н. Я. Генезис формирова­ния инновационных зданий и сооружений в городской среде : монографія. Харьков : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 189 с.

8. Liberovskaya K. Multimedia Then and Now : A thesis for the degree of Master of Arts in Media Studies. Montreal. 2017. URL: http://spectrum. library.concordia.ca/1155/1/MQ54265.pdf(дата звернення: 06.09.2021).