Стилістика ар деко в рекламній графіці українських часописів Львова міжвоєнного періоду

Випуск вісника: 
Сторінки: 
115-124
Анотація: 

На основі аналізу наукової літератури розглянуто особливості розвитку мистецьких процесів і видавничої справи в міжвоєнному Львові. Досліджено провідні, графічно оформлені українські часописи Львова міжвоєнного періоду, особливу увагу звернено на художнє вирішення та композиційні особливості рекламної графіки. У хронологічному порядку простежено становлення та розвиток графічної рекламної ілюстрації на прикладі газети «Діло» 1923–1939 рр. Окремо представлено роль українських рекламних бюро у створенні рекламного ілюстративного матеріалу. Встановлено, що для українських підприємців і митців дуже важливо було виразити національну ідентичність і до кінця 1930‑х років українська реклама у львівських часописах стала самодостатнім явищем, поєднавши національні риси та інтернаціональний спосіб трактування рекламної графіки. На основі композиційного аналізу з’ясовано, що композицію рекламного блоку в часописі створювали з графічного зображення, шрифту й часто увиразнювали її декоративними елементами, як-от різні підкреслення та обрамлення, створені за допомогою набірних елементів (друкарських лінійок). Розглянуто характерні особливості рекламної графіки в контексті стилістики ар деко. Встановлено, що в рекламній графіці стилістика ар деко проявилась через використання силуету, поєднання простих геометричних форм з плавними лініями чи хвилеподібною плямою, простого геометричного шрифтового наповнення, використання шрифтових блоків з різною насиченістю та накресленням, застосування ритмічних повторів у графіці або в тексті. Серед ілюстрацій з найбільш характерними рисами ар деко є графічні роботи Святослава Гординського, Романа Чорнія, Едварда Козака, а також рекламна графіка від фірми «Фама».

УДК: 
655.533:7.038.17
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Лагутенко О. Українська графіка першої третини XX століття. Київ: Грані-­Т, 2006. 240 с.
2. Гординський С. Павло Ковжун. Краків, Львів: Українське видавництво, 1943. 66 с.
3. Банцекова А. Книжково-­журнальна графіка Львова в стилі Ар деко. Студії мистецтвознавчі. 2007. № 3 (19). С. 25–34.
4. Яців Р. Типологія стильових похідних Ар деко (на матеріалі оформлення українських книжкових видань Львова 20–30‑х рр. ХХ ст.). Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 2008. Вип. 1 (16). C. 178–183.
5. Ніронович І. Просвітницька місія реклами західноукраїнських газетно-­журнальних видань (1919–1939 рр.). Український інформаційний простір. 2021. № 2 (8). С. 234–244. doi: 10.31866/2616–7948.2(8).2021.245889.
6. Лагутенко О. Графічний дизайн в Україні у першій третині XX століття. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття. 2012. С. 256. URL: http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-­images/pdfs/_works-­istor_design_text.pdf (дата звернення: 26.01.2022).
7. Прищенко С. В. Еволюція рекламної графіки як складової художньо-­проектної культури: дис. … д-ра. мист.: 26.00.01 / М-во культури України, НАКККіМ. Київ, 2019. 554 с.
8. Борисенко О. М. Становлення і розвиток комунікативного дизайну в Галичині другої половини ХІХ — першої третини ХХ століть: дис. … канд. мист.: 17.00.07 / Українська академія друкарства МОН України; Національний університет «Львівська політехніка» МОН України. Львів, 2019. 329 с.
9. Чайківський Б. «Фама» — рекламна фірма Романа Шухевича. Львів: Видавництво «МС», Центр досліджень визвольного руху, 2005. 104 с.
10. Чайківський Б. Шахівниця мого життя: спогади. Ню-­Йорк: COMPUTORPRINT CORP, 2007. 631 с.
11. Українська хроніка. Діло. 1937. 23 січ. С. 5. URL: https://www.libraria.ua/numbers/192/21147/ (дата звернення: 20.11.2021).
12. The «Ateliers d'Art»: Primavera, La Maitrise, Pomone, Studium, Athelia, or the Importance of Parisian Stores Design Workshops/Studios. URL: http://thecarpetindex.blogspot.com/2009/11/importance-of-parisian-­decorative-store.html (дата звернення: 15.01.2022).
13. Антонович Є. А., Прищенко С. В. Дизайн реклами: методологічні підходи. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2012. Вип. № 5. С. 36–43.
14. Клочана А. Геометричні мотиви в дизайні поліграфічної продукції стилю ар деко. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. № 34. С. 129–139.
15. Hofmann A. Thoughts on the Poster. URL: https://graphicdesign3.wordpress.com/2008/04/29/thoughts-on-the-poster-b...­hofmann/ (дата звернення: 28.01.2022).
16. Косів В. Інтернаціональний стиль національної ідентифікації: українські парадокси графічного дизайну. Вісник ХДАДМ. 2018. № 1. С. 9–16.