Втілення сучасних графічних образів у мистецьких експериментах Олега Денисенка (еколін)

Випуск вісника: 
Сторінки: 
117-124
Анотація: 

Творчий доробок відомого українського митця Олега Денисенка неодноразово відзначали за кордоном і в Україні і представники мистецьких кіл, і колекціонери. За весь час мистецьких практик митця поки жодного ґрунтовного дослідження його творчості та експериментальних пошуків у графіці не було зроблено, не було проаналізовано творчу манеру й графічну мову художника.

Згадки творчості митця є в окремих статтях, вона опосередковано фігурує в дослідженнях творчого доробку представників львівської графічної школи, які працюють у певних графічних техніках і напрямках. Постать О. Денисенка давно посідає вагоме місце серед представників української графіки. Це саме той варіант, коли художника та його творчість більше визнано за кордоном, ніж на теренах України. Саме О. Денисенко є представником мистецьких технік, які існують понад п’ять століть, який не боїться вдосконалювати, експериментувати та робити нові пошуки графічного втілення образів і філософських міркувань. У статті досліджено мистецькі практики та експерименти в графіці на прикладі корпусу графічних робіт «Еколін». Звернено увагу на процес пошуку нових образів, методів і зображальних технік, на засоби розкриття художньої виразності. Акцентовано стилізацію, специфіку графічної мови та індивідуальну манеру. Запропоновано спробу авторської класифікації робіт на основі технологічної спільності. Розглядається можливість подальшого вивчення трансформації графічних образів у інших техніках і сюжетних композиціях. Розкривається основа експериментальних пошуків, поява образно-символічних інтерпретацій, авторські новації митця.

УДК: 
76:621.798]:[7.01:005.591.61].071.1(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Загакайло О. Львівський графік Олег Денисенко: «Мистецтво Україні, як і військо, живе завдяки волонтерам». URL: https://zn.ua/ukr/ART/lvivskiy-grafik-oleg-denisenko-mistectvo-v-ukrayini-yak-i-viysko-zhive-zavdyaki-volonteram-_.html (дата звернення: 17.01.2023).
 2. Зиміна П. Олег Денисенко: «Ми настільки звикли до банальних речей, що не помічаємо їх геніальності». URL: https://platfor.ma/magazine/text-sq/experience/oleg-denisenko/ (дата звернення: 22.01.2023).
 3. Михальчук В. «Крестовый поход» Олега Денисенко: индивидуальный стиль львовского мастера в контексте современного украинского искусства. Scientific light, 2020. Вып. 1 (8). С. 3–8.
 4. Наш Львів: ювілейний збірник 1252–1952. Our Lviw: jubille almanac 1252–1952. Нью-Йорк : Вид-во «Червона калина», 1953. 216 с.
 5. Руденко О. Львівська школа графіки як визначне явище в українському мистецтві. Українська академія мистецтва. 2016. Вип. 25. С. 23-33. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21D BN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C 21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Uam_2016_25_5 (дата звернення: 22.01.2023).
 6. Стасенко В. В. Денисенко Олег Іванович. Енциклопедія Сучасної України [електронна версія] / ред. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. Т. 7. URL: https://esu.com.ua/search_articles?id=21637 (дата звернення: 22.01.2023).
 7. Стрельцова С. В. «Скульптура Олега Денисенка як тривимірна археологія графічних творів», АРТ-платФОРМА. 2020. Вип. 2. С. 210–229. URL: https://doi.org/10.51209/platform.2.2.2020.209-228 (дата звернення: 17.01.2023).
 8. Шепеть Т. Національна специфіка графічних аркушів традиційно побутової та історичної тематики 1980–2015-х років. Вісник ЛНАМ. 2017. № 32. С. 247–263. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/32_new/22.pdf) (дата звернення: 22.01.2023).
 9. Шепеть Т. Свобода творчого самовияву у працях львівських графіків кінця ХХ століття. Мистецтвознавство’14. Львів, 2014. С. 227–234.
 10. Шепеть Т. Станкова графіка Львова 1990–2000-х років: національна специфіка та європейський мистецький контекст: дис.… канд. мистецтвознавства: 17.00.05. Львів, 2019. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/specrada/Rozklad/05.2019/ %D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8C.pdf (дата звернення: 15.11.2022).
 11. Юр М. Художній експеримент як проведення інновацій. Художня культура. актуальні проблеми. 2022. №18 (1). С. 66–71. URL: https://doi.org/10.31500/1992-5514.18(1).2022.260424 (дата звернення: 22.01.2023).
 12. Romanenkova J., Bratus I., Mykhalchuk V., Gunka A. Lvov ex-libris school as the traditions keeper of the intaglio printing techniques in the Ukrainian graphic arts at the turn of the XXth and XXIth centuries. Revista Inclusiones. 2021. С. 321–331.