Проблематика сучасного мистецтвознавства України

Download106.13 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
41-50
Анотація: 

У статті висвітлюються головні проблеми вітчизняного мистецтвознавства, започатковані ще від середньої освіти. Запропоновано
можливі шляхи вирішення цих проблем. З’ясовано, що, незважаючи
на економічні труднощі та відсутність координації розвитку мисте-
цтвознавчої науки, все ж українське мистецтвознавство має достатній
науковий потенціал

УДК: 
7.072.2
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Булавіна Н. Мистецька критика в сучасних реаліях, або голос позбавлених голосу / Н. Булавіна // Сучасне мистецво :наук. зб. / ІПСМ НАМ України;– К. : Фенікс, 2008.– Вип. V.– С. 175-181.
2. Голод І. Мистецтвознавство у національній освіті України / І. Голод // Мистецька школа в системі національної освіти України : навч.-метод. посібник.– Львів: Брати Сиротинські і К, 1999.– С. 15-25

3. Кара-Васильєва Т. Сучасне українське мистецтвознавство: новий погляд, переосмислення та наукова координація / Т. Кара-Васильєва // Вісник НАН України.– 2014.– № 8.– С. 33-39.
4. Криволапов М. До питання розвитку українського мистецтвознавства у ХХ ст. / М. Криволапов // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці.– 2007.– Вип. 14.– С. 38-49.
5. Лагутенко О. А. Українське мистецтво ХХ століття: проблеми мистецтвознавчої методології / О. А. Лагутенко // Вісник ДАКККіМ.– № 4.– К. : Міленіум, 2003.– С. 29-34.
6. Овсійчук В. Стан мистецтвознавства в Україні / В. Овсійчук // Народознавчі зошити.– Вип. 5 (29).– Львів : Місіонер, 1999.– С. 593-597.
7. Роготченко А. Современное искусствоведение как наука о современном искусстве / А. Роготченко // Вісник ХДАДМ. Мистецтвознавство.– 2010.– № 1.– С. 153-157.
8. Станкевич М. Мистецтвознавство на межі тисячоліть / М. Станкевич // Мистецтвознавство’99 : науковий збірн.– Львів : СКІМ, 1999.– С. 11-22.
9. Стельмащук Г. Критика на критику: проблеми і завдання художньої критики у мистецькому процесі ХХІ століття / Г. Стельмащук // Мистецтвознавчий автограф.– Вип. 6-8.– Львів : ЛНАМ, 2013.– С. 48-75.
10. Федорук О. Назрілі проблеми сучасного мистецтвознавства / О. Федорук // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’2009.– Вип. 2(11).– С. 151-154.
11. Шмагало Р. Українське мистецтвознавство початку ХХІ століття в сутінках оптимізації / Р. Шмагало // Мистецтвознавство’2015 : наук. збірн.– Львів : СКІМ, 2015.– С. 81-88.
12. Станкевич М. Сім великих теорій мистецтва / М. Станкевич // Мистецтвознавство’12 : наук. збірн.– Львів: СКІМ, 2012.– С. 9-20.
13. History of Art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe: Jubilee International Conference celebrating The 200 Anniversary of the First Lecture on the History of Art at Vilna / Vilnius University (14– 16 September, 2010).– Torun', 2012.– Vol.
1– 300 s., Vol. 2– 286 p.
14. Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism. T. 7.– Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011.– 244 p.: iliustr.
15. Сидоренко В. Засновано Інститут проблем сучасного мистецтва / В. Сидоренко // Мистецькі обрії’2001-2002: Альманах: наук-теор. практика та публіцистика / ІПСМ АМУ.– К., 2003.– Вип. 4-5.– С. 589-591.
16. Сокол О. Проблеми становлення наукової еліти в галузі мистецтвознавства / О. Сокол // Мистецтвознавство України.– Вип. 1.– К. : Спалах, 2000.– С. 305-310.