Range of modern study of art of Ukraine

Issue: 
Pages: 
41-50
Abstract: 

The article reveals the main issues of the national art history which lead to the secondary
education. The possible solutions to these problems are o‹ered. It was
found that despite the economic diŒculties and the lack of coordination
of art science, the Ukrainian art history has suŒcient scientific potential

UDC: 
7.072.2
Language of publication: 
Українська
References: 

1. Булавіна Н. Мистецька критика в сучасних реаліях, або голос позбавлених голосу / Н. Булавіна // Сучасне мистецво :наук. зб. / ІПСМ НАМ України;– К. : Фенікс, 2008.– Вип. V.– С. 175-181.
2. Голод І. Мистецтвознавство у національній освіті України / І. Голод // Мистецька школа в системі національної освіти України : навч.-метод. посібник.– Львів: Брати Сиротинські і К, 1999.– С. 15-25

3. Кара-Васильєва Т. Сучасне українське мистецтвознавство: новий погляд, переосмислення та наукова координація / Т. Кара-Васильєва // Вісник НАН України.– 2014.– № 8.– С. 33-39.
4. Криволапов М. До питання розвитку українського мистецтвознавства у ХХ ст. / М. Криволапов // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці.– 2007.– Вип. 14.– С. 38-49.
5. Лагутенко О. А. Українське мистецтво ХХ століття: проблеми мистецтвознавчої методології / О. А. Лагутенко // Вісник ДАКККіМ.– № 4.– К. : Міленіум, 2003.– С. 29-34.
6. Овсійчук В. Стан мистецтвознавства в Україні / В. Овсійчук // Народознавчі зошити.– Вип. 5 (29).– Львів : Місіонер, 1999.– С. 593-597.
7. Роготченко А. Современное искусствоведение как наука о современном искусстве / А. Роготченко // Вісник ХДАДМ. Мистецтвознавство.– 2010.– № 1.– С. 153-157.
8. Станкевич М. Мистецтвознавство на межі тисячоліть / М. Станкевич // Мистецтвознавство’99 : науковий збірн.– Львів : СКІМ, 1999.– С. 11-22.
9. Стельмащук Г. Критика на критику: проблеми і завдання художньої критики у мистецькому процесі ХХІ століття / Г. Стельмащук // Мистецтвознавчий автограф.– Вип. 6-8.– Львів : ЛНАМ, 2013.– С. 48-75.
10. Федорук О. Назрілі проблеми сучасного мистецтвознавства / О. Федорук // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’2009.– Вип. 2(11).– С. 151-154.
11. Шмагало Р. Українське мистецтвознавство початку ХХІ століття в сутінках оптимізації / Р. Шмагало // Мистецтвознавство’2015 : наук. збірн.– Львів : СКІМ, 2015.– С. 81-88.
12. Станкевич М. Сім великих теорій мистецтва / М. Станкевич // Мистецтвознавство’12 : наук. збірн.– Львів: СКІМ, 2012.– С. 9-20.
13. History of Art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe: Jubilee International Conference celebrating The 200 Anniversary of the First Lecture on the History of Art at Vilna / Vilnius University (14– 16 September, 2010).– Torun', 2012.– Vol.
1– 300 s., Vol. 2– 286 p.
14. Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism. T. 7.– Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011.– 244 p.: iliustr.
15. Сидоренко В. Засновано Інститут проблем сучасного мистецтва / В. Сидоренко // Мистецькі обрії’2001-2002: Альманах: наук-теор. практика та публіцистика / ІПСМ АМУ.– К., 2003.– Вип. 4-5.– С. 589-591.
16. Сокол О. Проблеми становлення наукової еліти в галузі мистецтвознавства / О. Сокол // Мистецтвознавство України.– Вип. 1.– К. : Спалах, 2000.– С. 305-310.