Акварель у творчому доробку Ярослава Ульгурського (пам’яті Ярослава Ульгурського)

Випуск вісника: 
Сторінки: 
259-266
Анотація: 

Стаття присвячена дослідженню творчості львівського митця
Ярослава Ульгурського, а саме – вивченню його акварельних аркушів
у контексті особливостей візуалізації українського пейзажного мистецтва.
Актуальність пропонованої статті ґрунтується на тому, що виконані в техні-
ці акварелі живописні аркуші Я. Ульгурського належать до високомистець-
ких зразків, а досвід митця є різнобічним, адже він працює в різних техніках
іжанрах. Його мистецьке надбання репрезентує жанр пейзажу та натюр-
морту, портрету та іконописних композицій. Художник вправно володіє
технікою водяних фарб, однак саме цей аспект творчості донедавна не де-
монструвався в експозиції. Більш відомі художні твори автора, що виконані
в техніці олійного та темперного малярства. Серія акварелей ще донедавна
була недоступною для широкого загалу та для ока пересічного реципієнта.
Для написання дослідження використано фотоматеріал, а також велику
кількість архівних матеріалів, що створює багату джерельну базу.

УДК: 
75.071.1+75.071.4](477.83-25)«19/20»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Львів: Мистецька мапа України. Живопис. Графіка. Скульптура. 1900-2008 : альбом. – К. : Ювелір Прес, 2008. – 269 с.
2. Афанасьєв В. А. Акварель // Енциклопедія сучасної України / Національна Академія Наук України, Наукове товариство імені Шевченка, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України / [ред. І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін.]. – К. : [б. в.], 2001. – Т. 1 : А. – 825 с. – С. 294-295. Архівні джерела
3. Львовский государственный институт искусства. Личное дело студента Ульгурского Ярослава Алексеевича. Львовский облархив. Фонд Р-1653. Опис 2-Л. Ед. хр. 264. Начато 1955 г. Окончено1961 г. На 20 листах.
4. Львовский государственный ин-т прикладного и декоративного искусства. Дело № 2536 преподавателя кафедры ПИМ Ульгурского Ярослава Алексеевича. Начато 20.07.1961 г. Окончено 01.11.1978 г. На 83 листах.
5. Львівська національна академія мистецтв. – К. : ВЦ Логос, ВЦ «Золоті ворота», 2011. – С. 242-244