Еко-технології в сучасній скульптурі і ленд-арт об’єктах

Випуск вісника: 
Сторінки: 
83-88
Анотація: 

Досліджено актуальні питання розвитку екологічних технологій та їх застосування в сучасному мистецтві, зокрема акцентовано увагу саме на скульптурних практиках і ленд-арт об’єктах. З’ясовано, що до проблематики екологічних тенденцій у контексті сучасних арт-об’єктів українські науковці зверталися доволі опосередковано: переважна більшість досліджень обмежуються узагальнювальними характеристиками екологічного дизайну та не акцентують увагу на художньо-стилістичних особливостях цього явища загалом і в мистецтві зокрема. Здійснено історичних екскурс у питання взаємозв’язків науково-технічного прогресу, загострення екологічних питань і еволюції художніх практик мистецтва ХХ ст., з’ясовано, що ці процеси були суголосними та синтезованими. Окреслено репрезентативні арт-проєкти сучасності, що можна зарахувати до екологічного мистецтва, з’ясовано їхні характерні художні особливості, визначено основні напрямки еко-арту. Проаналізовано вплив новітніх технологій на посилену динаміку та утвердження еко-стилю як своєрідної протидії процесам диджиталізації сучасної культури загалом. Простежено як екологічні технології використовуються сьогодні у тривимірних арт-об’єктах та досліджено, яким чином відомі художники працюють із найбільш актуальною проблематикою ХХІ ст. Визначено два основні вектори еко-скульптури: складні об’єкти з використанням технологій та проєкти ленд-арту, що здебільшого орієнтовані на філософські концепції та питання гармонії людини з природою. Однак доведено, що ці два напрямки є рівноцінними та надзвичайно актуальними в динамічних мистецьких процесах сьогодення, а також мають значний потенціал і перспективи подальшого розвитку з огляду на загострення екологічної проблематики в сучасному світі. 

УДК: 
504:33/730:7.038.541
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Голубець О. Дизайн та радянська ідеологія. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : зб. статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. 2012. №28. С. 35–40.
2. Даниленко В. Дизайн України в європейському вимірі ХХ століття. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : зб. статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. 2012. № 28. С. 6–34.
3. Зыряева О. Арт-технологии: как искусство подталкивает прогресс Forbes. 2018. URL: https://www.forbes.ru/forbeslife/367163-art-tehnologii-kak-iskusstvo-pod... (дата звернення 29.03.2019).
4. Мигаль С. П. Основи формотворення і проектування об’єктів предметного біодизайну. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. 2015. № 816. С. 229-239. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2015_816_30 (дата звернення 29.03.2019).
5. Невлютов М. Р. Экологическое искусство как стратегия трансформации города. АРТИКУЛЬТ. 2016. №2. С. 61–65.
6. Орлова О. Екологічний фактор формоутворення в дизайні: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: спец. 05.01.03. Харків, 2003. 19 с. 
7. Топ-6 еко-скульпторів, натхненних природою. Еспресо. 2015. URL : https://espreso.tv/article/2015/01/31/top_6_eko_skulptoriv__natkhnenykh_... (дата звернення 9.03.2019).
8. Экологическая скульптура. Новые знания. 2016. URL : http://ru.knowledgr.com/03336047 (дата звернення 10.03.2019)