Образ святого воїна в українських пізньосередньовічних іконах з житійними сценами

Випуск вісника: 
Сторінки: 
61-71
Анотація: 

На прикладі пам’яток українського іконопису пізнього Середньовіччя розглядаються ікони святих воїнів із житійними сценами та сценами їхніх діянь. У канонічно трактованих постатях Димитрія Солунського, Архангела Михаїла, Бориса та Гліба в середнику ікон із житійними клеймами розкрито образ християнських подвижників, відважних лицарів, втілення народного ідеалу про мужність, стійкість і героїзм. Встановлено, що клейма мають більш оповідний характер і спиралися не лише на тексти житій, а також на їхню народну інтерпретацію. Звернено увагу на іконографічний сюжет «Чудо про змія», представлене в «розгорнутому» або «лаконічному» варіантах, як відображення сцени із життя та чудес св. Георгія. Проаналізовано композиційну побудову, іконографію, художньо-стилістичні особливості та ідейно-образне наповнення зображень святих воїнів у іконах із житійними сценами.

УДК: 
75.046.3:[27-36:355-051](477)"135/15"
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Гелитович М. Українські ікони ХІІІ – початку XVI ст. зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Київ : Майстер книг, 2014. 348 с.
2. Свєнціцька В., Сидор О. Спадщина віків. Львів : Каменяр, 1990. 72 с.
3. Сидор О. Ікони святого великомученика і чудотворця Георгія в колекції Національного музею у Львові (Матеріали до іконографії). Християнські культи в Україні. Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського уставу. Львів, 2000. Вип. 2. С. 59–63.
4. Овсійчук В. Українське малярство X – XVIII століть. Проблеми кольору. Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. 479 с.
5. Патріарх Димитрій (Ярема). Іконопис Західної України XII – XV ст. Львів : Друкарські куншти, 2005. 507 с.
6. Колпакова Н. Святий Георгій в Галицькому іконописі XIV – XVІ ст.: іконографія та еволюція образу: дис. … кандидата мистецтвознавства : 17.00.05 / Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2015. 170 с.
7. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту / пер. І. Огієнка. URL : http://www.bibleonline.ru/bible/ukr/ (дата звернення: 25.01.2019).
8. Steyn R. Archangel Michael as icon in the Byzantine and post-Byzantine periods. Magister Artium Johanesburg, 2008. 120 p.
9. Москаль М. Сцени діянь святого Архангела Михаїла на прикладах пам'яток українського іконопису XV – XVII ст. Історія релігій в Україні. 2017. Вип. 27. Ч. 2. С. 104–114.
10. Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. Москва : Прогресс-Традиция, 2002. 748 с.
11.Регинская Н. Образ святого Георгия Победоносца в примитивной иконописи. Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры, 2009. Т. 185. С. 218–234.
12. Успенский Б. Семиотика искусства. Москва : Языки русской культуры, 1995. 360 с.
13. Откович В. Народна течія в українському живопису XVII – XVIII ст. Київ : Наук. думка, 1990. 96 с.
14. Луцик І. Житія святих. Львів : Свічадо, 2011. 800 с.
15. Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. Український середньовічний живопис : альбом. Київ : Мистецтво, 1976. 27 с.
16. Шпідлік Т., Рупнік М. І. Про що розповідає ікона. Львів : Свічадо, 1999. 124 с.
17. Богомолець О. Образи святих воїнів в православному іконописі. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: філософія. 2016. Вип. 779. С. 58-64.