Явище видової трансформації скульптури в сучасному мистецтвознавчому дискурсі

Випуск вісника: 
Сторінки: 
94-103
Анотація: 

Розглянуто питання висвітлення явища видової модифікації скульптури ХХ — початку ХХІ ст. в українських та іноземних мистецтвознавчих розвідках. Наголошується на необхідності комплексного підходу до його вивчення, як складової загального процесу трансформації культурно-мистецьких парадигм, насамперед, модернізму та постмодернізму, що спричинив кардинальні перетворення в усталеній морфології видів мистецтва та змінив розуміння категорії «сучасність». Відзначається, що наслідки цього явища особливо відбились у царині скульптури через її тривимірний характер. На основі зіставного аналізу українських і зарубіжних наукових джерел доведено єдність поглядів дослідників на головні віхи та чинники еволюції скульптури як виду мистецтва, зокрема кардинальну трансформацію скульптурної естетики: науково-технічну революцію, винайдення Марселем Дюшаном реді-мейду, застосування нових матеріалів і технік, деестетизацію художньої діяльності, зміну психології творчості тогочасних мистців, їх переорієнтацію з автономного скульптурного об’єкта на його взаємодію з довкіллям і глядачем, а також найбільший вплив на сучасне розуміння мистецтва, скульптури зокрема, таких художніх течій як мінімалізм і концептуалізм. Встановлено, що останні змістили акценти з морфології творів мистецтва на їхню функцію, з емоційно-образного пізнання світу на раціонально-логічну модель, згідно з якою сучасне мистецтво, передусім, сприймається як інтелектуальна форма діяльності. Зроблено висновок про наріжну роль художньої критики у процесі «розмивання» видових і жанрових меж поняття скульптури в зазначений період. Відтак порушується питання про професійні та моральні аспекти процесу формування актуального мистецтвознавчого дискурсу: важливість об’єктивного дослідження причинно-наслідкових зв’язків тих чи тих художніх явищ, а також необхідність зваженого підходу до визначення, обґрунтування і класифікації (за потреби) новітніх мистецьких практик. Акцентується проблема термінологічної неузгодженості категоріально-понятійного апарату сучасного мистецтва, зумовлена відсутністю часової дистанції, подальшим ускладненням трактування поняття «скульптура» та часто полярними поглядами істориків і критиків мистецтва на одні ті самі явища.

УДК: 
73:005.745] (477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.    Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ – начала ХХІ века : монографія. Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. 488 с.
2.    Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Частный корреспондент. 2010. URL: http://www.chaskor.ru/article/proizvedenie_iskusstva_v_epohu_ego_tehnich... (дата обращения: 05.05.2020).
3.    Вишеславський Г. А., Сидор-Гібелинда О. В. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України : словник. Париж–Київ, 2010. ­416 с.
4.    Гаврилов В. А. Пластические новации в скульптуре ХХ века : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. искусствоведения : спец. 17.00.09. Санкт-Петербург, 2004. 25 с. URL: http://cheloveknauka.com/v/122598/a?#?page=14 (дата звернення: 03.04.2019).
5.    Голубець О. М. Мистецтво ХХ століття: український шлях : монографія. Львів : Колір ПРО, 2012. 200 с., іл.
6.    Котломанов А. О. Паблик-арт: страницы истории. Британские парки скульптуры второй половины ХХ века. Вестник СПбГУ. 2014. Сер. 15. Вып. 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pablik-art-stranitsy-istorii-britanski... (дата звернення: 25.01.2019).
7.    Котломанов А. О. Паблик-арт: страницы истории. Искусство в контексте природы и природа в контексте искусства. Вестник СПбГУ. 2015. Сер. 15. Вып. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pablik-art-stranitsy-istorii-iskusstvo... (дата звернення: 10.01.2019).
8.    Котломанов А. О. Паблик-арт: страницы истории. Поиски архитектурно-художественного синтеза в британском искусстве второй половины ХХ в. Вестник СПбГУ. 2013. Сер. 15. Вып. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pablik-art-stranitsy-istorii-poiski-ar... (дата звернення: 05.01.2019).
9.    Котломанов А. О. Паблик-арт: страницы истории. Торжество концептуализма. Биеннале, конкурсы, арт-проекты. Вестник СПбГУ. 2015. Сер. 15. Вып. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pablik-art-stranitsy-istorii-torzhestv... (дата звернення: 10.01.2019).
10.    Кошут Д. Искусство после философии. 1969. URL: http://vcsi.ru/files/art_after_philosophy.pdf (дата звернення: 10.02.2019).
11.    Лисенко Л. О. Протас М. О. Скульптура. Історія українського мистецтва: У 5 т. / за ред. Г. Скрипника. Київ : НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2007. – Т. 5. Мистецтво ХХ століття. С. 802–827.
12.    Лисенко Л. Скульптурні ідеї ХХ століття – дискурс сучасності. Українська академія мистецтва. 2010. Спец. випуск. С. 155–159.
13.    Мискарян К. Расширение границ. Искусство. 2007. № 5. С. 42–49.
14.    Одрехівський В. В. Українська скульптура кінця ХХ – початку ХХІ століття: трансформації монументального формотворення : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 / НАОМА. Київ, 2018. 422 с.
15.    Подольская К. С. Трансформация скульптуры как вида искусства во второй половине ХХ – начале ХХI века. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2017_12-2_39.pdf (дата звернення: 15.02.2019).
16.    Протас М. О. Українська скульптура ХХ століття : монографія. Київ : Інтертехнологія, 2006. 278 с.
17.    Пруденко Я. Класичні види мистецтва в епоху новітніх технологій. Скульптура. Art Ukraine. 2014. URL: http://artukraine.com.ua/a/klasichni-vidi-mistectva-v-epokhu-novitnikh-t... (дата звернення: 10.04.2019).
18.    Раздьяконова Е. В. Взаимосвязь языка современного искусства и мифологического мышления. Успехи современного естествознания. 2011. URL: https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=28619 (дата звернення: 25.03.2019).
19.    Рид Г. Краткая история современной скульптуры : монографія. Москва : Искусство – ХХІ век, 2018. 240 с., ил.
20.    Скляренко Г. Деякі поняття і терміни в українському мистецтві ХХ століття. Проблеми українського термінологічного словникарства в мистецтвознавстві й етнології. Науковий збірник пам’яті Миколи Трохименка. Київ : АНТ, 2002. № VI. С. 73–81.
21.    Смирная Л. Модерное, современное и новейшее искусство: Попытка осмысления понятий. Сучасне мистецтво. 2016. Вип. 12. С. 158–168.
22.    Causey A. Sculpture Since 1945 : monograph. Oxford : Oxford University Press, 1998. 304 p.
23.    Installation Art. The Art Story : web-site. URL: https://www.theartstory.org/movement/installation-art/ (дата звернення: 28.04.2019).
24.    Installation & Performance Art. Encyclopedia Britannica : web-site. URL:https://www.britannica.com/browse/Installation-Art (дата звернення: 28.04.2019).
25.    Krauss R. Passages in Modern Sculpture : monograph. New York : The Viking Press, 1977. 310 p.
26.    Krauss R. Sculpture in the Expanded Field. 1978. Modern Sculpture Reader / edited by A. Potts. Leeds, Los Angeles : Henry Moore Institute and the J. Paul Getty Museum, 2012. P. 333–342.
27.    Moszynska A. Sculpture now : monograph. London : Thames & Hudson Ltd, 2013. 232 p.
28.    Potts A. Introduction: The Idea of Modern Sculpture. Modern Sculpture Reader / edited by A. Potts. Leeds, Los Angeles : Henry Moore Institute and the J. Paul Getty Museum, 2007/2012. P. XIII–XXX.