Художні розписи у програмі оздоблення вхідних просторів житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
79-87
Анотація: 

За результатами проведених натурних досліджень проаналізовано художні розписи в оздобленні вхідних просторів житлових споруд Східної Галичини кінця  ХІХ – першої третини ХХ ст. Типологізовано розписи за стилістикою зображень (неоготичні, неоренесансні, необарокові, неорококові, в стилістиці ампіру та сецесії). Класифіковано розписи за тематикою мотивів на: сюжетні (міфологічні та алегоричні образи) та орнаментальні композиції. Простежено взаємозв’язок між художнім розписом стель і стін та іншими видами мистецтв у оздобленні вхідних просторів житлових споруд Східної Галичини кінця  ХІХ – першої третини ХХ ст. 
 

УДК: 
747:728.2:75.052](477.83/.86-25)“18/19”
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Бірюльов Ю. О. Мистецтво львівської сецесії. Львів : Центр Європи, 2005. 184 с.
2. Казанцева Т. Є. Еволюція поліхромії в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / відпов. ред. М. М. Дьомін.  Київ : КНУБА, 2016. Вип. 42. С. 44–53. 
3. Лисенко О. Ю. Архітектура вестибюльної групи приміщень у житлових будинках кін. ХІХ – поч. ХХ ст. у м. Львові як вираження соціальної ідеології. Вісник НУ «Львівська політехніка». Архітектура. Львів, 2004. № 505. С. 192–196.
4. Лисенко О. Ю. Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житлових будинків Львова рубежу XIX – XX століть: дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут архітектури. Львів, 2005. 263 с.
5. Поліщук Л. К. Сецесія в архітектурі Станіславова кінця ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис… канд. архітект. : 18.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. Київ, 2003. 33 с.
6. Студницька М. Р. Синтез мистецтв у громадській і житловій архітектурі Галичини першої третини ХХ століття. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірн. наук. праць. Київ, 2014. C. 158–177.
7. Харчук Х. Р. Формування архітектури Трускавця у ХІХ – першій половині ХХ ст. (на прикладі курортної забудови) : автореф. дис… канд. архітект. : 18.00.01 / Нац. ун-т «Львівська політехніка». Львів, 2005. 24 с.
8. Швидковский О. А. Искусство взаимодействия. Синтез искусств и архитектура общественных зданий : сб. статей / авт.-сост. И. Н. Войейкова. Москва : Сов. художник, 1974. С. 29–35.