Концепції дизайну візуальних комунікацій у міському середовищі

Випуск вісника: 
Сторінки: 
70-77
Анотація: 

Аналіз теоретичних праць останнього пе­ріоду в області вивчення візуально-комунікативного середовища міста показує стійку тенденцію зміщен­ня акценту в розумінні візуальних комунікацій у бік саме процесу формування, передачі та прийому повідомлень. Мається на увазі і реклама, як корпо­ративна комерційна, так і приватна, а також прояви творчої активності авторів у вигляді графіті, фресок або інсталяцій. До цього також можна додати пер­форманси і флешмоби, що використовують візуальні коди і символи з високим ступенем комунікатив­ності. Всі ці форми і прояви не можуть бути вписані в структуру знаків, розроблюваних і проектованих інституційно. Тому, вивчення цих явищ сучасного світу і актуально, і вимагає глибоких професійних досліджень. Мета дослідження полягає в розгляді питання про взаємодію дизайну візуальних комуніка­цій з сучасним міським простором, про його вплив на користувача в соціокультурній інфраструктурі міста та перспективи розвитку даного напрямку. Методологія дослідження полягає в застосуванні спеціальних методів, а саме образно-стилістичного та художньо-композиційного, що сприяло виявленню графічних особливостей систем візуальної навігації на основі аналізу теоретичних робіт вітчизняних і зарубіжних фахівців, а також в практичних розробках в області графічного дизайну, що застосовуються для забезпечення орієнтування в просторі. Наукова новизна роботи полягає в розширенні та поглибленні уявлень щодо формування об’єктів міського сере­довища із залученням сучасних концепцій дизайну візуальних комунікацій. Результати дослідження. Стаття присвячена розгляду ключових питань, що стосуються дизайну візуальних комунікацій та розро­блюваних в результаті об'єктів, а також застосуванню отриманих знань в практичній діяльності. Проблема орієнтації в сучасному великому місті є комплек­сним завданням архітектури та дизайну, тому все більше простежується розширення візуально-ко­мунікативних засобів створення орієнтації міського середовища; формування нових прийомів і форм злиття доданків міського середовища: архітектурних споруд, дизайну предметного наповнення простору, природних ландшафтів, віртуальних і вербальних технологій. Дизайн міського середовища важливий для створення якісного архітектурного середовища міста, він впливає на неї, збагачує і насичує. Дизайн міського середовища і його розвиток є передовим напрямком формування образу міста, його кроком з минулого в майбутнє. Дизайн – це свого роду роз­ширення міської культури, а візуальна ідентичність графічного дизайну – це нове творіння з історичної культури, а також збереження і переосмислення традицій з сучасного життя.

УДК: 
7.012:72]-004.4
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Асс Е. В. Дизайн в контексте городской среды. Труды ВНИИТЭ. Сер. Техническая эстетика. 1981. Вып. 29. С. 130–135.

2. Черневич Е. В. Язык графического дизайна. Материалы к методике художественного конструи­рования. Москва : ВНИИТЭ. 1975. 137 с.

3. Бергер К. М. Путеводные знаки. Дизайн гра­фических систем навигаии. Москва : Рип Холдинг. 2005. 170 с.

4. Добрицына И. А. Средовые аспекты форми­рования систем визуальной коммуникации для города. Труды ВНИИТЭ. Сер. Техническая эстетика. 1988. Вып. 57. С. 75–92.

5. Родькин П. Визуальные коммуникации – это? PR Design Павел Родькин. 2010. URL: http://www. prdesign.ru/text/2010/visualcommunications .html (дата звернення: 06.09.2021).

6. Гусакова Л. И. Визуальные коммуникации. Элементы информативной экотуристической среды. Гуманитарные научные исследования. 2013. № 5. URL: https://human.snauka.ru/2013/05/3119 (дата звернення: 06.09.2021).

7. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское про­ектирование городской среды. Москва : Архитекту­ра-С. 2006. 384 с.

8. Wang S. World Graphic Design History. Beijing: China Youth Press, 2002. 402 p.

9. Zhang L. Urban-Oriented Design. Shanghai: Shanghai University Press, 2005. 367 p.