The center of Jewish lace weaving in Sasiv in the second half of the XIX – the first third of the XX century

Issue: 
Pages: 
4-11
Abstract: 

The article is devoted to the history of the Sasiv center of Jewish lacemaking in the second half of the XIX – the first third of the XX century. On the basis of the analysis of archival materials, periodicals of the first third of the XX century as well as literary sources it was established that the center in Sasiv village near Zolochiv was founded by Berdychiv-born Marcus Leib Margulis. The high day of Jewish lacemaking in Sasiv dates back to the late XIX – early XX centuries. Lace from silver, in some cases golden thread was made in a technique known as "Spanier Arbeit". The main assortment of products was Atarah – lace collars, which were attached to the covers – tallits, men's kippah, women's shabbat hats and bibs. The issue of preservation of Jewish folk crafts, which sharply appeared in the first third of the XX century, is highlighted. Based on the analysis of the newspaper publications of the time, the problems of functioning of the lacemaking workshops and the reasons for the decline of the unique center of the Jewish lacemaking known to the whole world are outlined.

UDC: 
745/749.03(477.83–25=411.16)
Language of publication: 
Українська
References: 

1. Frankel, Giza. (1980). Notes on the Costume of the Jewish Woman in Eastern Europe. Journal of Jewish Ar,t 7, P. 50–57.
2. Juhaszz, E. (1996). Shpanyer Arbet. Treasures of Jewish Galicia : Judaica from the Museum of Ethnography and Crafts in Lvov, Ukraine / [edt. by Sarah Harel Hoshen]. Tel Aviv : Beth Hatefutsoth, The Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora. 195 s.
3. Lebet-Minakowska, A. (2011). The “Szpanier Arbajt” Technique. Jewish artists and Central – Eastern Europe. Art Centers – Identity – Heritage from the 19th century to the Second World War, Warszawa. S. 105–111.
4. Lebet-Minakowska, A. (2014). Ubiór jako wyznacznik żydowskości i znak przynależności religijnej. Strój – zwierciadło kultury (Costume – mirror of culture) / p.r. Magdaleny Furmanik-Kowalskiej i Joanny Wasilewskiej, Seria: Studia i monografie. (Vol II). Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. S. 77–99. 
5. Wasilewska-Prędka, K. (2017). Judaika w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – przegląd najważniejszych obiektów. Krzystofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 35. Krakow: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. S. 451–462. 
6. Kontny, P. (1932). Oaza srebrnych kwiatow (Sassów – ośrodek szycharstwa aturowego). Lwów: Drukarnia Lwowska. 32 s. 
7. Kontny, P. (1933). Rafflesia Sassoviensis : (rzecz o aturach). Lwów : M. Hecht. 7 s.
8. Kontny, P. (1933). Ratujmy Sassów. Chwila. №4977, 31.01. S. 7.
9. Goldstein, M. (1935). Kultura I sztuka ludu zydowskiego na ziemiach Polskich. Zbiory Maksymiljana Goldsteina / przedmowa Prof. Dr. Majera Balabana. Lwów : Nakladem Maksymiljana Goldsteina. 208 s.
10. Shapiro, B. (2018). Istoriya kruzheva kak kulturnyi kontekst [History of lace as a cultural context]. Moscow: New Literary Review. 272 p. [in Russian].
11. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. (1890). (Vol. 10). Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego. 960 s. S. 333
12. AGAD, nr. Zespolu: 300/ІІ, nr serii: 0. Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. zabużańskich, 1789-1943. Sygnatura 2036. S. 491. St. 112 – 113 (82-83).
13. AGAD, nr. Zespolu: 300, nr serii: 0. Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. zabużańskich, 1789–1943. Sygnatura 3097. Liczba stron 440, S. 232 (153).
14. Charewiczowa, L. (1929). Dzieje Miasta Zloczowa. Zloczow. Wydawnictwo pow. Towarzystwa tur. Krajoznawczego, 220 s.
15. Oaza srebrnych kwiatów. Sasów jedyny ośrodek żyd. ludowego szycharstwa atutowego, a) Szycharz przy pracy, b) Wzory „atarot”, c) Przy wyrobie „atarot“ pracują także kobiety. Ze zbiorów Dra Piotra Kontncgo. (1932). Chwila. Dodatek ilustrowany. V. 38. 18.09, S. 3.
16. Chwila. (1932). № 4892. 6.11. S.12
17. Ratujmy Sassów. (1933). Chwila. № 4977, 31.01. S. 7.
18. Chwila (1933). Dadatek ilustrowany, № 11. 12.03. S. 2.
19. Poparcie żyd. przemysłu artystycznego. (1933). Chwila. № 4981, 04.02. S. 6.