Education of women of Eastern Galicia in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries: state-cultural and emancipation aspects

Issue: 
Pages: 
12-22
Abstract: 

The article analyzes the evolution of views in the Galician society on the education of women, identifies the main factors that have influenced the spread of educational practices among women. Attention is focused on the role of the women's movement in the official proclamation of the legal right of women to higher education in the late nineteenth and early twentieth centuries. The statistics of women who have received higher education in Galicia before the First World War are presented.

UDC: 
37(437.4) «18/19»
Language of publication: 
Українська
References: 

1. Czajecka B., „Z domu w szeroki świat...” Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890 – 1914, Kraków 1990.

2. Dormus K., Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego w latach 1826 – 1918, Warszawa 2006.

3. Falkowska J., Ambasadorki wychowania. Poglądy pedagogiczne polskich kobiet, Torún 2018.

4. Franko I., Großtaten des Herrn Bobrzyński. Beiträge zur Geschichte und Kultur der Ukraine, Berlin 1963.

5. Hulewicz J., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939.

6. Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, r ed. A . Ż arnowska i A . Szwarc, c z. I i I I, Warszawa 1995.

7. Kobieta i kultura: kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim: zbiór studiów, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa 1996.

8. Kosmowska I., Milkuszyc D., Szycówna A., Kobieta polska jako autorka pedagogiczna, Warszawa 1912.

9. Meissner A., Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 11, Rzeszów 1999.

10. Mrozowska K., Sto lat działalności kobiet polskich w oświacie i nauce, Kraków 1971.

11. O kobietach: studia i szkice: wiek XIX i XX, red. J. Hoff, Rzeszów 2011.

12. O moralności dla kobiet przez autorkę Pamiątki po dobrej matce, Kraków 1841

13. Rola і miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, red. W. Jamrożka i D. Żołądź-Strzelczyk, t. II, Poznań 2001.

14. Sokól Z., Walka kobiet o dostęp do nauki i oświaty na łamach czasopism kobiecych w Galicij, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 8, red. C. Majorek, A. Meissner, Rzeszów 1996.

15. Sokól Z. Walka kobiet o wstęp na uniwersytety w Polsce, „Pełnym głosem”, Krarów 1995, №3.

16. Suchmiel J. Działność naukowa kobiet w Uniwersy tecie we Lwowie do roku 1939, Częstochowa, 2000.

17. Zaar B., Frauen und Politik in österreich, 1890–1934. Frauen in österreich. Beiträge zu ihrer Situation im 19. und 20 Jahrhundert / Good D., Grandner M., Maynes M.,, Wien, Köln, Weimar 1993.

18.Blahy V., Students of Lviv University in 1897–1914. Bulletin of Lviv University. Vip. 33, 1998.

19. Blahy V., Schooling in Galicia in the early twentieth century: historical and sociological aspect, Lviv 1999

20. Bogachevskaya-Hamster M., White on white. Women in the public life of Ukraine 1884 - 1939. Kyiv, 1995.

21. Nagachevska Z., Pedagogical thought and education in the women's movement of Western Ukraine (second half of the XIX century - 1939), Ivano-Frankivsk. 2007

22. Stepanov O., On the eve of major events, Lviv. 1930